Logo


การขอรับเรื่องร้องเรียน


     ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เช่นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่, ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ,ไม่ได้รับความเป็นธรรม ฯลฯ , ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
   - กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริง เพื่อทางโรงพยาบาล จะใช้ข้อมูลในการติดตามเรื่องและประสานงานให้ท่าน
   - ใช้วาจาอย่างสุภาพชน
   - ทางโรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการให้กับเรื่องร้องเรียนที่ระบุข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่ตรงกับความเป็นจริง รายละเอียดไม่ครบถ้วน

ข้อมูลที่ต้องใช้กรอกในการร้องเรียน
   - วันที่มาใช้บริการ
   - ตึกผู้ป่วย/คลินิก/ห้องตรวจ
   - เรื่องร้องเรียน
   - คำร้องเรียน
   - ชื่อ-นามสกุล ผู้ร้องเรียน
   - เบอร์โทรศัพท์
และส่งมาที่ E-mail : complaints.lbch@gmail.com


ปฏิทิน
Sep-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

ระบบ OPD ออนไลน์

Image

Image

Image

คุณธรรม จริยธรรม Image
ระบบผ่าตัดออนไลน์ Image
ศูนย์รับส่งต่อ Image

Image Image
กลุ่มงานเภสัชกรรม Image

Image

รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
361
เมื่อวาน
422
เดือนนี้
6,763
เดือนที่แล้ว
11,278
ปีนี้
55,096
ปีที่แล้ว
1
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_oci8.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_pdo_oci.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_pdo_oci8.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_pdo_sqlite_external.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_sybase_ct.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 Cannot find module (IP-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (IF-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (TCP-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (UDP-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMPv2-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMPv2-SMI): At line 0 in (none) Cannot find module (UCD-SNMP-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (UCD-DEMO-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMP-TARGET-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMP-COMMUNITY-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (UCD-DLMOD-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMP-FRAMEWORK-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMP-MPD-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMP-USER-BASED-SM-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMP-NOTIFICATION-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMPv2-TM): At line 0 in (none) Creating directory: /USR Creating directory: /USR/SNMP Creating directory: /USR/SNMP/PERSIST Creating directory: /USR Creating directory: /USR/SNMP Creating directory: /USR/SNMP/PERSIST Creating directory: /USR Creating directory: /USR/SNMP Creating directory: /USR/SNMP/PERSIST