ขั้นตอนการให้บริการ

Login Form

คู่มือการให้บริการประชาชน

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

นายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 

 

 

1.กลุ่มภารกิจอำนวยการ

 

 

 

นายมงคล ทองแผ่
รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

 

 

 

นางสาวสิรวีร์  กีรติฉายาสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

 

นางรมณี มั่นคง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 

 

 

 

นางสิริรัตน์ มูลคำ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและ
บำรุงรักษา

 

 

 

นายสมศักดิ์ เขื่อนชนะ
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และประเมินผล

 

 

 

นายมงคล ทองแผ่
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

 

 

นางสุจิรัตน์ วัฒนะกูล
หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

2.กลุ่มภารกิจวิชาการ

 

 


รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจวิชาการ 

 

 

นายอิทธิฤทธิ์ คำฟอง
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา

 

 

 

นางสมฤดี อ่ำทอง
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนวิทยา 

 

 

 

นพ.จิระศักดิ์ สุขาบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ

 

 

 

พญ.เสาวลักษณ์ ตัณติเจริญสิน
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ 

 

 

 


หัวหน้ากลุ่มงานรังสีรักษา

 


 

นพ.วิทยา ผดุงชัยโชติ 
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวินิจฉัย
และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

 

หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์

 

 

 

นพ.ปิติ พรประเสริฐสุข
หัวหน้ากลุ่มงานเคมีบำบัด

 

 

 

นพ.จิระศักดิ์ สุขาบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มงาน
เวชศาสตร์ประคับประคอง

 

 

 


หัวหน้ากลุ่มงานมะเร็งนรีเวช

 

 

 

นายพงษกร องคุณา
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

 

 

 

นางยุพา ศรัณยูเศรษฐ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

 

 

 

นางสาวพิมพ์จันท ปิ่นสุนทร
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล

 

 

 

นางฉวีวรรณ เจิมสม
หัวหน้ากลุ่มงานการบริการ
ผู้ป่วยนอก 

 

 

 

นางณิภา แสงกิตติไพบูลย์
หัวหน้ากลุ่มงานการบริการ
ผู้ป่วยใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบ OPD Online

ศูนย์รับส่งต่อ

กลุ่มงานเภสัชกรรม

แบบฟอร์มเสนอวิจัย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งบทดลองประจำเดือน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

0366654
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
119
482
119
3990
23746
327807
366654

Your IP: 34.234.76.59
Sat, 19 Jan 2019 21:25:28 +0000