Logo


 
  LBCH ต้อนรับคณะนักศึกษา สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Update :2019-05-24 14:47:37
นายแพทย์เกรียงไก ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  การพัฒนาระบบการผ่าตัดผู้ป่วย โรคมะเร็งศีรษะและลำคอ ครั้งที่ ๒
Update :2019-05-23 16:19:15
แพทย์หญิงสุรัฐญา  ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์
Update :2019-05-23 16:17:07
นายแพทย์เกรียงไก ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  ประชุมคณะกรรมการด้าน Area Reform ผ่านระบบ Tele Conference
Update :2019-05-23 11:46:00
นายแพทย์เกรียงไก ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด และการประเมิน Intr
Update :2019-05-23 11:36:39
สำนักงานการแพทย์ ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  การพัฒนาองค์กร OD รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒
Update :2019-05-23 11:34:44
นายมงคล ทองแผ่ รอง ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคมะเร็ง เขต สุขภาพที
Update :2019-05-23 11:31:43
โรงพยาบาลมะเร็งล ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  LBCH รับมอบประกาศเกียรติบัตร “รับรองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร”
Update :2019-05-23 11:30:16
นายแพทย์เกรียงไก ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  การพัฒนาองค์กร OD รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
Update :2019-05-23 11:28:22
นายมงคล ทองแผ่ รอง ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  LBCH สืบสานประเพณี ทำบุญสงกรานต์ ๒๕๖๒
Update :2019-05-22 17:06:43
นายแพทย์เกรียงไก ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน”
Update :2019-05-22 17:05:34
นายแพทย์ธนินทร์ เ ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการการดูแล ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ในการประเ
Update :2019-05-22 17:03:41
นายแพทย์ชนินทร์ จ ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โครงการ “วิ่งเมืองลิง ถิ่นเมืองรบ”
Update :2019-05-10 10:14:50
โรงพยาบาลมะเร็งล ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  รับมอบพัดลมตั้งพื้น
Update :2019-05-10 10:13:04
โรงพยาบาลมะเร็งล ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2562
Update :2019-04-19 10:34:37
โรงพยาบาลมะเร็งล ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  LBCH สืบสานประเพณีทำบุญสงกรานต์ ๒๕๑๒
Update :2019-04-19 10:26:27
นายแพทย์เกรียงไก ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน”
Update :2019-04-19 10:22:35
นายแพทย์ธนินทร์ เ ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพเอามาสผู้จัดการการแลผู้ป่วยติดเชื่อในกระแสเลือดในการประเมินแล
Update :2019-04-19 10:17:15
นายแพทย์ชนินทร์ จ ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  พิธีประกาศเจตนารมณ์
Update :2019-04-19 10:10:55
นายแพทย์เกรียงไก ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขเพื่อพัฒนาระบบบริการและระบบป้องกันควบคุมวัณโรคเพื่อขั
Update :2019-04-19 10:06:14
สำนักงานการแพทย์  ...
อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิทิน
May-2019
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ระบบ OPD ออนไลน์

Image

Image

Image

คุณธรรม จริยธรรม Image
ระบบผ่าตัดออนไลน์ Image
ศูนย์รับส่งต่อ Image

Image
กลุ่มงานเภสัชกรรม Image

Image

รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
442
เมื่อวาน
583
เดือนนี้
8,515
เดือนที่แล้ว
4,267
ปีนี้
12,797
ปีที่แล้ว
1
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_oci8.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_pdo_oci.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_pdo_oci8.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_pdo_sqlite_external.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_sybase_ct.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 Cannot find module (IP-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (IF-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (TCP-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (UDP-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMPv2-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMPv2-SMI): At line 0 in (none) Cannot find module (UCD-SNMP-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (UCD-DEMO-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMP-TARGET-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMP-COMMUNITY-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (UCD-DLMOD-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMP-FRAMEWORK-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMP-MPD-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMP-USER-BASED-SM-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMP-NOTIFICATION-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMPv2-TM): At line 0 in (none) Creating directory: /USR Creating directory: /USR/SNMP Creating directory: /USR/SNMP/PERSIST Creating directory: /USR Creating directory: /USR/SNMP Creating directory: /USR/SNMP/PERSIST Creating directory: /USR Creating directory: /USR/SNMP Creating directory: /USR/SNMP/PERSIST