Logo


 
  การประชุมสรุปตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
Update :2019-07-12 16:11:29
นายแพทย์บุญชัย ธี ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  การพัฒนาองค์กร OD รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒
Update :2019-07-12 11:21:35
โรงพยาบาลมะเร็งล ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โครงการตรวจสอบ ระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
Update :2019-07-12 11:13:26
นายมงคล ทองแผ่ รอง ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์
Update :2019-07-12 11:10:46
โรงพยาบาลมะเร็งล ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  การประชุมปรึกษาหารือ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)
Update :2019-07-03 10:27:18
แพทย์หญิงสุรัฐญา  ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  บริจาคเครื่องวัดไข้ & หมวกไหมพรม
Update :2019-07-03 10:23:57
โรงพยาบาลมะเร็งล ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โครงการ ปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ ประจำปี 2562
Update :2019-07-03 10:22:43
แพทย์หญิงสุรัฐญา  ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  “ Interhospital Palliative Care Conference ” ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบในการดูแลผ
Update :2019-07-03 10:21:26
แพทย์หญิงสุรัฐญา  ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ประสานงาน ด้านโรคมะเร็ง ( CN
Update :2019-07-03 10:20:17
นางยุพา ศรัณยูเศร ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โครงการอบรมการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
Update :2019-06-19 12:08:11
นายแพทย์เกรียงไก ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  บริจาคหมวกไหมพรม
Update :2019-06-12 10:37:14
โรงพยาบาลมะเร็งล ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
Update :2019-06-11 14:38:38
นายแพทย์เกรียงไก ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสม
Update :2019-06-10 14:37:06
นายแพทย์เกรียงไก ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  การประชุมติดตามความคืบหน้า System Refrom
Update :2019-06-07 13:10:06
นายแพทย์เกรียงไก ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  การพัฒนาคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ระยะที่ ๔
Update :2019-06-07 13:07:38
โรงพยาบาลมะเร็งล ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  Planning and Budgeting Management System : PBMS
Update :2019-06-06 14:20:38
นายมงคล ทองแผ่ รอง ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  บริจาคอาหารเสริม และนมถั่วเหลือง
Update :2019-06-06 11:47:07
โรงพยาบาลมะเร็งล ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โครงการซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
Update :2019-06-05 17:02:39
นายแพทย์เกรียงไก ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โครงการอบรม ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน
Update :2019-06-05 17:01:35
นายแพทย์เกรียงไก ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  วันงดสูบบุหรี่โลก ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
Update :2019-05-31 15:54:43
นายแพทย์เกรียงไก ...
อ่านเพิ่มเติม...

ปฏิทิน
Jul-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ระบบ OPD ออนไลน์

Image

Image

Image

คุณธรรม จริยธรรม Image
ระบบผ่าตัดออนไลน์ Image
ศูนย์รับส่งต่อ Image

Image
กลุ่มงานเภสัชกรรม Image

Image

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ Image


รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
237
เมื่อวาน
362
เดือนนี้
5,285
เดือนที่แล้ว
10,903
ปีนี้
31,955
ปีที่แล้ว
1
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_oci8.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_pdo_oci.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_pdo_oci8.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_pdo_sqlite_external.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_sybase_ct.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 Cannot find module (IP-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (IF-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (TCP-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (UDP-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMPv2-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMPv2-SMI): At line 0 in (none) Cannot find module (UCD-SNMP-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (UCD-DEMO-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMP-TARGET-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMP-COMMUNITY-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (UCD-DLMOD-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMP-FRAMEWORK-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMP-MPD-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMP-USER-BASED-SM-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMP-NOTIFICATION-MIB): At line 0 in (none) Cannot find module (SNMPv2-TM): At line 0 in (none) Creating directory: /USR Creating directory: /USR/SNMP Creating directory: /USR/SNMP/PERSIST Creating directory: /USR Creating directory: /USR/SNMP Creating directory: /USR/SNMP/PERSIST Creating directory: /USR Creating directory: /USR/SNMP Creating directory: /USR/SNMP/PERSIST